Ogólne warunki regeneracji i modyfikacji narzędzi


1. DEFINICJE

1.1 W niniejszych warunkach przez: ’ZLECAJĄCEGO’ rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej przystępującą do Umowy w celu dokonania zakupu Towarów od Sprzedającego. ’WARUNKI’ rozumie się niniejsze ogólne warunki usługi regeneracji narzędzi oraz wszelkie warunki uzgodnione pisemnie. ’ZLECENIE’ rozumie się zlecenie usługi regeneracji narzędzi lub modyfikacji narzędzi polegających na zmianie średnicy narzędzi, naniesienia innego promienia niż standardowy, wykonania fazki, wykonania odsadzenia. ’ZLECENIOBIORCĘ’ rozumie się Centrum Techniki MACRO Sp. z o.o. NIP 7772950923, z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, przy ul. Klonowej 24.

2. ZASADY WYKONANIA ZLECENIA

2.1 PRZEKAZANIE NARZĘDZI DO OSTRZALNI

2.1.1 Do obowiązków Zlecającego należy odpowiednie spakowanie i zabezpieczenie przeznaczonych do regeneracji lub modyfikacji narzędzi.
2.1.2 Zleceniobiorca nie odpowiada za uszkodzenia podczas transportu narzędzi powstałe w wyniku niewłaściwego ich zabezpieczenia przez Zlecającego.
2.1.3 Narzędzia przeznaczone do regeneracji lub modyfikacji należy przesłać na adres ostrzalni narzędzi:

Centrum Techniki MACRO Sp. z o. o. Oddział Lublin
ul. Choiny 57A
20-816 Lublin

2.1.4 Do przesyłki z narzędziami do regeneracji lub modyfikacji należy dołączyć wypełniony „Dokument zlecenia”, którego wzór stanowi załącznik do „Ogólnych warunków usługi regeneracji i modyfikacji narzędzi”. Dopuszcza się możliwość zastąpienia „Dokumentu zlecenia” innym dokumentem, który wygenerował Zlecający pod warunkiem, że zawiera on te same informacje.
2.1.5 Zlecający może również skorzystać z możliwości przekazania narzędzi do regeneracji lub modyfikacji pracownikowi Zleceniobiorcy. W takim przypadku dołączenie „Dokumentu zlecenie” również jest wymagane.

2.2. WYCENA ZLECENIA I SPORZĄDZENIE OFERTY

2.2.1 Po otrzymaniu narzędzi, pracownik ostrzalni dokonuje kontroli zgodności otrzymanych narzędzi z „Dokumentem zlecenia” oraz wycenia zlecenie sporządzając pisemną ofertę dla Zlecającego.
2.2.2 Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo ostatecznej wyceny usługi dopiero po wizualnej ocenie stanu zużycia narzędzi przez wykfalifikowanego pracownika ostrzalni. Wszelki wcześniejsze wyceny dokonane przed dostarczeniem narzędzi do ostrzalni mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu cywilnego.
2.2.3 Pracownicy ostrzalni przystępują do realizacji zlecenia dopiero po pisemnej akceptacji oferty przez Zlecającego.

2.3 TERMINY WYKONANIA ZLECENIA

2.3.1 Standardowe terminy realizacji zlecenia będą każdorazowo podawane na ofercie przesyłanej do zatwierdzenia przez Zlecającego.
2.3.2 Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania zlecenia, powiadamiając o tym Zlecającego. Sytuacja taka może mieć miejsce tylko w przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Zleceniobiorcy lub zmian w zleceniu dokonanych na wniosek Zlecającego, a także z opóźnienia spowodowanego przez jakiekolwiek instrukcje Zlecającego lub faktu nie przekazania takich instrukcji.

3. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1 Zleceniobiorca odpowiada za narzędzia powierzone przez Zlecającego od momentu dostarczenia ich do ostrzalni aż do chwili otrzymania ich przez Zlecającego.
3.2 Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonym przez Zlecającego narzędziom, zarówno podczas ich pobytu w ostrzalni jak i w czasie ich transportu, po wykonanym zleceniu, z ostrzalni do miejsca wyznaczonego przez Zlecającego.
3.2 Zarówno Zlecający jak i Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub intelektualnej spowodowanych zastosowaniem przez Zlecającego/Zleceniobiorcę technologii, specyfikacji i rysunków narzędzi.

4. CENA ZLECENIA

4.1 Obowiązującą ceną towarów będzie cena podana na ofercie przez Zleceniobiorcę. Wszelkie przedstawiane w ofercie ceny są ważne przez 30 dni, i są cenami netto (bez podatku VAT i ewentualnych kosztów transportu bądź dostawy).
4.2 Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny usługi, powiadamiając o tym Zlecającego przed wykonaniem zlecenia. Sytuacja taka może mieć miejsce tylko w przypadku wzrostu kosztów wynikających z czynników niezależnych od niego lub zmian w zleceniu dokonanych na wniosek Zlecającego, a także z opóźnienia spowodowanego przez jakiekolwiek instrukcje Zlecającego lub faktu nie przekazania takich instrukcji.
4.3 Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż polskie złote, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w polskich złotych przeliczając ją według kursu sprzedaży danej waluty w BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień wystawienia faktury, chyba, że strony postanowią inaczej.

5. DODATKOWE OPŁATY

5.1 Dla jednostkowych zamówień w kwocie mniejszej niż 500 PLN netto Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo obciążenia Zlecającego dodatkową opłatą wynikającą z kosztów transportu w wysokości: 15 PLN netto lub ( 21 PLN netto jeżeli przesyłka jest realizowana z opcją płatności przy pobraniu towaru)
5.2 Zleceniobiorca każdorazowo zastrzega sobie prawo do obciążenia Zlecającego za niestandardowe usługi związane z transportem, które były realizowane na życzenie Zlecającego. Zlecający w każdym takim przypadku będzie o tym uprzednio poinformowany.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1 Zleceniobiorca jest upoważniony do wystawienia faktur za wykonane zlecenie.
6.2 Zlecający zobowiązany jest zapłacić cenę z faktury (bez kompensaty lub innych potrąceń) zgodnie z określonym na dokumencie terminem płatności. W przypadku zleceń nietypowych, wykonanych na specjalne zamówienie Zlecającego, zapłata na rzecz Zlecającego może nastąpić również przed realizacja usługi.
6.3 Jeżeli Zlecający nie dokona płatności w wymagalnym terminie, Zleceniobiorca może:
6.3.1 Wstrzymać wszelkie zlecenia i dostawy towarów do Zlecającego dokonywane na mocy niniejszych warunków lub jakiejkolwiek innej umowy ze Zlecającym, bez uszczerbku dla zobowiązań Zlecającego wobec Zleceniobiorcy na mocy niniejszych warunków lub jakiejkolwiek innej umowy, lub wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia niniejsze warunki lub jakąkolwiek inną umowę ze Zlecającym i dochodzić swoich roszczeń przy pomocy zewnętrznej firmy windykacyjnej lub bezpośrednio na drodze sądowej; oraz
6.3.2 Przeznaczyć jakąkolwiek zapłatę na poczet należności, które Zlecający uzna za stosowne; oraz
6.3.3 Obciążyć Zlecającego ustawowymi odsetkami od niezapłaconej kwoty.
6.4 Zleceniobiorca może bez uprzedzenia dokonać kompensaty jakichkolwiek kwot należnych Zlecającemu z dowolnymi zobowiązaniami Zlecającego wobec Zleceniobiorcy.

7. TRANSPORT

7.1 Po wykonaniu zlecenia narzędzi zostają niezwłocznie odesłane do Zlecającego (pod adres, który wskazał Zlecający).
7.2 Narzędzia zostają odesłane w opakowaniach, w których zostały dostarczone do ostrzalni. W przypadku braku opakowań pracownik ostrzalni może zastosować opakowanie zastępcze.
7.3 Narzędzia, które nie były przedmiotem zlecenia i zostały zakwalifikowane jako nienadające się do regeneracji lub modyfikacji, będą odsyłane do Zleceniobiorcy razem z pozostałymi narzędziami.
7.4 Transport narzędzi zleconych do regeneracji lub modyfikacji jest dokonywany do miejsca wskazanego przez Zlecającego przy wykorzystaniu firmy spedycyjnej lub pracowników Zleceniobiorcy.
7.5 Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające z jakichkolwiek czynników niezależnych od niego.

8. REKLAMACJE USŁUGI

8.1 Narzędzia przyjmowane będą do rozpatrzenia reklamacyjnego jedynie w przypadku wcześniejszego powiadomienia Zleceniobiorcy o zaistniałej sytuacji i wyrażeniu przez niego zgody na przesłanie tych narzędzi.
8.2 Wszelkie reklamacje Zlecającego powinny być przedłożone na piśmie Zleceniobiorcy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania narzędzi przez Zlecającego po wykonaniu usługi. Reklamacje należy przesyłać na adres e-mail: regeneracja@macro.net.pl.
8.3 Reklamacje spowodowane błędnymi dyspozycjami Zlecającego nie będą przyjmowane.
8.4 Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za żadne wady w wykonanym zleceniu spowodowane dostarczonymi przez Zlecającego rysunkami, projektami lub specyfikacjami, jeśli wymienione dokumenty były obarczone błędem.
8.5 Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamacji po wymienionym w pkt. 8.2 terminie.
8.6 W przypadku uznania roszczeń Zlecającego Zleceniobiorca będzie zobowiązany do naprawy niewłaściwie wykonanej usługi lub gdyby narzędzie nie będzie mogło być już użytkowane z powodu niewłaściwie wykonanej usługi, do zwrotu jego równowartości w formie pieniężnej.