Ogólne warunki sprzedaży


1. DEFINICJE

1.1 W niniejszych warunkach przez: ’KUPUJĄCEGO’ rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej przystępującą do Umowy w celu dokonania zakupu Towarów od Sprzedającego. ’WARUNKI’ rozumie się niniejsze ogólne warunki sprzedaży oraz wszelkie warunki uzgodnione pisemnie. ’UMOWĘ’ rozumie się umowę kupna Towarów. ’TOWARY’ rozumie się towary, które Sprzedający ma dostarczać zgodnie z niniejszą umową. ’SPRZEDAJĄCEGO’ rozumie się Centrum Techniki MACRO Sp. z o.o. NIP 7772950923, z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, przy ul. Klonowej 24.

2. ZASADY SPRZEDAŻY

2.1 Na podstawie niniejszych warunków Sprzedający deklaruje gotowość do sprzedaży Towarów, a Kupujący deklaruje chęć ich kupna. Niniejsze ogólne warunki znajdują zastosowanie chyba, że istnieją inne warunki, które zostały ustalone na piśmie pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenia lub oświadczenia pracowników lub przedstawicieli Sprzedającego skierowane do Kupującego, które nie zostały pisemnie potwierdzone przez osoby upoważnione ze strony Sprzedającego.

3. ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJE

3.1 Ilość, opis i wszelkie specyfikacje dotyczące Towarów będą wymienione w ofercie Sprzedającego lub w zamówieniu Kupującego (jeżeli zostanie zaakceptowane przez Sprzedającego).
3.2 Zarówno Sprzedający jak i Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub intelektualnej spowodowanych zastosowaniem przez Sprzedającego/Kupującego specyfikacji i rysunków dostarczonych przez Kupującego.

4. CENA TOWARÓW

4.1 Obowiązującą ceną towarów będzie cena podana na ofercie przez Sprzedającego. Wszelkie przedstawiane w ofercie sprzedaży ceny są ważne przez 30 dni, i są cenami netto (bez podatku VAT i ewentualnych kosztów transportu bądź dostawy).
4.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny Towarów, powiadamiając o tym Kupującego przed dostawą. Sytuacja taka może mieć miejsce tylko w przypadku wzrostu kosztów po stronie Sprzedającego wynikających z czynników niezależnych od niego lub zmian dokonanych w Umowie na wniosek Kupującego, a także z opóźnienia spowodowanego przez jakiekolwiek instrukcje Kupującego lub faktu nie przekazania takich instrukcji.
4.3 Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w złotych polskich przeliczając ją na złote według kursu sprzedaży danej waluty w BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień wystawienia faktury, chyba, że strony postanowią inaczej.

5. DODATKOWE OPŁATY

5.1 Dla jednostkowych zamówień w kwocie mniejszej niż 500 PLN netto Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego dodatkową opłatą wynikającą z kosztów transportu Towarów w wysokości: 15 PLN netto lub ( 21 PLN netto jeżeli przesyłka jest realizowana z opcją płatności przy pobraniu towaru)
5.2 Sprzedający każdorazowo zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego za niestandardowe usługi związane z dostawą towaru, które były realizowane na życzenie Kupującego. Kupujący w każdym takim przypadku będzie o tym uprzednio poinformowany.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1 Sprzedający jest upoważniony do wystawienia faktur na Towary wysłane do Kupującego. Sprzedający może wystawić fakturę Kupującemu na kwotę dostawy w dowolnym czasie począwszy od chwili zawiadomienia Kupującego przez Sprzedającego o tym, że Towary są gotowe do odbioru.
6.2 Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę Towarów (bez kompensaty lub innych potrąceń) zgodnie z terminem określonym na fakturze. W przypadku towarów nietypowych, wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego, zapłata na rzecz Sprzedającego może nastąpić również przed realizacja dostawy i przed przeniesieniem własności Towarów na Kupującego.
6.3 Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w wymagalnym terminie, Sprzedający może:
6.3.1 wstrzymać wszelkie dalsze dostawy do Kupującego dokonywane na mocy niniejszych warunków lub jakiejkolwiek innej umowy z Kupującym, bez uszczerbku dla zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego na mocy niniejszych warunków lub jakiejkolwiek innej umowy, lub wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia niniejsze warunki lub jakąkolwiek inną umowę z Kupującym i dochodzić swoich roszczeń przy pomocy zewnętrznej firmy windykacyjnej lub bezpośrednio na drodze sądowej; oraz
6.3.2 przeznaczyć jakąkolwiek zapłatę na poczet należności, które Sprzedający uzna za stosowne; oraz
6.3.3 obciążyć Kupującego ustawowymi odsetkami od niezapłaconej kwoty.
6.4 Sprzedający może bez uprzedzenia dokonać kompensaty jakichkolwiek kwot należnych Kupującemu z dowolnymi zobowiązaniami Kupującego wobec Sprzedającego.

7. DOSTAWA

7.1 Dostawa będzie dokonywana poprzez dostarczenie Towarów przez Sprzedającego do miejsca wskazanego przez Kupującego, wykorzystując firmę spedycyjną lub pracowników Sprzedającego.
7.2 Daty dostawy ustalane są przez Sprzedającego i przekazywane Kupującemu przy potwierdzeniu realizacji zamówienia, jednakże Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające z jakichkolwiek czynników niezależnych od niego, przede wszystkim tych wynikających ze zmian dokonanych w Umowie na wniosek Kupującego oraz spowodowanych przez jakiekolwiek instrukcje Kupującego albo fakt nie przekazania takich instrukcji.
7.3 Ze względu na specyfikę procesu produkcyjnego towarów nietypowych, wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczenia ich w innych ilościach niż podane na zamówieniu po uprzednim poinformowaniu Kupującego.

8. RYZYKO I WŁASNOŚĆ

8.1 Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy.
8.2 Ryzyko zniszczenia lub straty Towarów przechodzi na Kupującego, w momencie odbioru Towarów przez Kupującego.

9. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1 Sprzedający gwarantuje, że Towary będą odpowiadały swojej specyfikacji w momencie dostawy i będą wolne od wad materiałowych z zastrzeżeniem że:
9.2 Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za żadne wady Towarów wykonanych na podstawie rysunków, projektów lub specyfikacji dostarczonymi przez Kupującego, jeśli wymienione dokumenty są obarczone błędem;
9.3 Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za żadne wady wynikające z normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania, niewłaściwych warunków pracy, nie przestrzegania
instrukcji Sprzedającego, niewłaściwego użycia, przeróbki lub naprawy Towarów bez zgody Sprzedającego, lub wbrew jego instrukcjom bądź zaleceniom;
9.4 Wszelkie reklamacje Kupującego powinny być przedłożone na piśmie Sprzedającemu w ciągu 7 dni od daty dostawy, a w przypadku, kiedy wada lub niezgodność ze specyfikacją nie były
widoczne podczas kontroli Kupującego, nie później niż w terminie 14 dni po odkryciu wady lub niezgodności. Jeżeli Kupujący dostawę przyjmie i nie powiadomi jak powyżej, Sprzedający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego.
9.5 W przypadku uznania roszczeń Kupującego na mocy przepisów powyższych Sprzedający będzie zobowiązany do bezpłatnej wymiany Towarów lub do zwrotu Kupującemu równowartości Towarów.
9.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za szkody, zniszczenia (w tym także dotyczące utraty zysku), koszty lub inne roszczenia odszkodowawcze (spowodowane zaniedbaniem Sprzedającego, jego pracowników lub agentów), wynikające lub związane z dostawą Towarów, ich użytkowaniem lub dalszą odsprzedażą przez Kupującego, a całkowita odpowiedzialność Sprzedającego wynikająca z niniejszych Warunków nie przekroczy ceny sprzedanych Kupującemu Towarów, chyba że pisemne ustalenia między stronami lub powszechnie obowiązujące prawo stanowią inaczej.

10. ZWROTY TOWARÓW

10.1 Sprzedający każdorazowo zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towarów, który nie jest wynikiem reklamacji. Dotyczy to zwłaszcza towarów nietypowych, wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego.
10.2 Zwrot towarów, przyjmowany będzie do rozpatrzenia jedynie w przypadku wcześniejszego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji i wyrażeniu przez niego zgody na dokonanie zwrotu.
10.3 Zwrot towaru spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego przyjmowany jest w cenie sprzedaży z potrąceniem w wysokości 30% wartości netto zwracanego towaru.
10.4 Jeśli koszty poniesione przez Sprzedającego związane ze zwrotem towarów przekroczą wartość wskazaną powyżej, Sprzedający może zażądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
10.5 Maksymalny termin, po przekroczeniu, którego możliwość zwrotu nie będzie rozpatrywana wynosi 60 dni od daty sprzedaży.
10.6 Zwrot towarów na magazyn Sprzedającego odbywa się na koszt Kupującego.